Rewitalizacja budynku po byłym Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostródzie na potrzeby Centrum Rehabilitacji i Wsparcia

fundusz europejski warmia i mazury

CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I WSPARCIA

Projekt:

Rewitalizacja budynku po byłym Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostródzie na potrzeby Centrum Rehabilitacji Edukacji i Wsparcia.

Projekt został zrealizowany w ramach:

Regionalnego Programu operacyjnegoWojewództwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Osi priorytetowej 8 –„Obszary wymagające rewitalizacji”

Działanie 8.1 –„Rewitalizacja obszarów miejskichpoprzez realizacjewłasnego celu głównego i celówszczegółowych ”

Cel główny: „Promowanie włączenia społecznegoosób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie ich dyskryminacji oraz stworzenie szans rozwojowych poprzez kompleksową rewitalizacjębudynku po byłym StarostwiePowiatowym w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 19a”.

Cele szczegółowe(Nr 1 i Nr2):„Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe o wysokim zapotrzebowaniu na infrastrukturę i usługi o charakterze społecznym”

Cel szczegółowy Nr 1: Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących zdegradowany obszar w otoczeniu rewitalizowanego budynku po byłym Starostwie Powiatowym, ukierunkowana na podniesienie atrakcyjności przestrzennej,poprzez jego unowocześnienie, odnowienie i generalny remont.Korzyści społeczno-gospodarcze

 • rewitalizacja i nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu budynkowi obniżającemu obecnie estetykę przestrzeni,stworzenie właściwej korelacji budynku z otoczeniem,
 • aktywizacja gospodarcza -dzięki odtworzeniu walorów obecnie zdegradowanego budynku stworzone zostaną nowe stanowiska pracyoraz poprawie ulegną warunki do rozwoju nowych form działalności ,
 • podniesiona zostanie atrakcyjność terenu i poprawie ulegną warunki funkcjonowania obecnych podmiotów co wpłynie pozytywnie narozwój rynku pracy w szerszym obszarze.

Cel szczegółowy nr 2: Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących zdegradowany obszar w otoczeniu rewitalizowanego budynku po byłym Starostwie Powiatowym, ukierunkowana na włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem, walkę z wszelkądyskryminacją, ubóstwem poprzez utworzenienowych miejsc pracy, zmniejszenie wysokiego poziomu bezrobocia oraz umożliwienie kształcenia, rehabilitacji i całożyciowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym umożliwienie podjęcia przez nie zatrudnienia, co będzie miało zasadniczy wpływ na podniesienie jakości ich życia oraz ich rodzin.Korzyści społeczno-gospodarcze

 • aktywizacja do uczestnictwa społecznego i zawodowegoosób z niepełnosprawnością intelektualną –mieszkańców powiatu ostródzkiego;
 • przeciwdziałanie bezradności, osamotnieniu i izolacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,
 • integracja społeczna i współpraca na rzecz budowania wspólnot lokalnych (spotkania rodzin dotkniętych podobnym problemem) orazprzeciwdziałanie negatywnym zjawiskom m.in. wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • stworzenie warunków do udzielania nieodpłatnego wsparcia, pomocy, porad psychologiczno –terapeutycznych, asystenturyosób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,
 • zapobieganie utraty stabilności rodziny osoby z niepełnosprawnością intelektualna(odtworzenie kontaktów i relacji społecznych, udziałw spotkaniach z osobami dotkniętymi podobnymi problemami),
 • przeciwdziałanie nasilającym się problemom społecznym (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, niski kapitałspołeczny, brak uczestnictwa w życiu publicznym i kulturze).

Rezultatyrealizacji projektu:

11 czerwca 2018 roku dokonano odbioru robót związanych z rewitalizacja obiektu. Dzięki jego rewitalizacji został on włączony w kompleks istniejących obiektów Stowarzyszenia tworząc jedna połączona całość pn. „Centrum Rehabilitacji Edukacji i Wsparcia”.W skład Centrum wchodzą następujące placówki:

1. Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczy, w tym ośrodek rehabilitacji dziennej, który świadczy usługi w zakresie:

 • wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka (0 –7 lat),
 • rehabilitacji medycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do 25 r.ż.
 • edukacji na wszystkich etapach (szkoła podstawowa, gimnazjum (wygasające) oraz przysposobienia do pracy,

2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi aktywizująco wspierające na rzecz osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi dysfunkcjami oraz autyzmem.

3.Niepubliczne Przedszkole Specjalne OREWIACZEK świadczący usługi rehabilitacyjno –edukacyjno –wychowawczo –opiekuńcze dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Zrewitalizowany obiekt przyczynił się do wzbogacenia bazy terapeutyczno –edukacyjnej w/w placówek.

Ponadto w zrewitalizowanym obiekcie utworzono mieszkanie treningowe oraz miejsca pobytu całodobowego.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 OBIEKT PRZED REWITALIZACJĄ

DSC 1741

DSC 1737

P1090249

P1090250

OBIEKT W TRAKCIE REWITALIZACJI 
ETAP PIERWSZY

 

DSC 0043

DSC 0026

DSC 0045

DSC 0069

OBIEKT W TRAKCIE REWITALIZACJI 
ETAP DRUGI

DSC 0061

DSC 0062

DSC 0709

DSC 0716

OBIEKT W TRAKCIE REWITALIZACJI 
ETAP TRZECI

DSC 0165

DSC 0167

DSC 0185

DSC 0186

 OBIEKT PO REWITALIZACJI 


DSC 0183
DSC 0192
DSC 1139
DSC 23
OBIEKT W TRAKCIE FUNKCJONOWANIA

DSC 0399

DSC 0334

DSC 0387

 

DSC 0386

DSC 0374

DSC 0391

DSC 0352

DSC 0364

DSC 0334

1111


Centrum Rehabilitacji Edukaji i Wsparcia

 

 


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem