Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacjno-Wychowaczy

O nas

thumbnail 20864a58

O nas

Placówka rozpoczęła działalność 01.10.1993 roku jako Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna
w stopniu głębokim, znacznym
i umiarkowanym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W 1995 roku placówka została zarejestrowana w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Wraz z reformą systemu oświaty (1999 – 2000 r.) OR-W uległ przekształceniu i przyjął nazwę Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego.  OREW jest niepubliczną, specjalistyczną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
a także z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 3 – 25 lat, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania podczas realizacji odpowiednio wczesnego wspomagania rozwoju, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Wszelkie działania planowane, modyfikowane i realizowane w Ośrodku są podejmowane we współpracy z rodzicami, którzy współtworzą koncepcję pracy placówki.

Wizja OREW

Rozwój i działalność Ośrodka oparta jest na uznaniu i akceptacji społecznej faktu, iż wychowankowie OREW (absolwenci) to osoby, jak każdy człowiek, posiadające prawo do ustawicznego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości, życia w otwartym środowisku przy niezbędnym, adekwatnym do potrzeb wsparciu.

         Wizją placówki jest:

 1. kształtować i zmieniać środowisko społeczne tak, by bezwarunkowo uznało prawo osób niepełnosprawnych do życia w nim i pełnego uczestnictwa społecznego z niezbędnym, adekwatnym wsparciem,
 2. przygotować wychowanków do niezależnego życia na miarę ich możliwości, z prawem do podejmowania własnych decyzji, samostanowienia
  w codziennych sprawach i nieodwracalne prawo do życia wśród ludzi, którzy ich akceptują oraz pełnienia w nim ról społecznych,
 3. realizować opracowane uniwersalne, nowoczesne i otwarte na zmieniające się potrzeby wychowanków i ich rodzin standardy placówki w celu zapewnienia, szczególnie, dzieciom i młodzieży z najgłębszą niepełnosprawnością intelektualną, możliwościami integralnego rozwoju wszystkich sfer funkcjonowania zgodnie z ich potrzebami psychorozwojowymi
  w warunkach poszanowania godności,
 4. kształtować postawy etyczne wszystkich pracowników OREW tak, by priorytetem dla nich była realizacja celów statutowych PSONI i OREW,
 5. wspierać pracowników w rozwoju zawodowym niezbędnym do realizacji działań edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych
  i profilaktycznych na możliwie najwyższym poziomie merytorycznym.

Misja OREW

Idea powstania i tworzenia Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego zrodziła się i wyrosła na podłożu silnej determinacji grupy rodziców dzieci głęboko, wielorako niepełnosprawnych pozostawionych przez system na marginesie życia. Rodząca się demokracja dała rodzicom jedyne narzędzie – prawo wzięcia spraw w swoje ręce.

         Misją OREW i jego pracowników jest:       

 1. przygotowanie wychowanków do godnego, aktywnego i na miarę możliwości, niezależnego życia w społeczeństwie przy wsparciu adekwatnym do potrzeb, 
 2. wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać trudnym sytuacjom, jakie niesie ze sobą fakt narodzin i wychowywania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.

Cele i zadania placówki w stosunku do wychowanków

Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków poprawy sprawności psychofizycznej, w tym autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są:

 • poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu,
 • poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu,
 • poprawa sprawności procesów poznawczych,
 • rozwój osobowości,
 • rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie,
 • rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych,
 • rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących,
 • rozwój umiejętności współżycia w grupie,
 • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji.

Cele i zadania placówki w stosunku do rodziny

Celami szczegółowymi w stosunku do rodziny są:

 • wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka,
 • wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie,
 • rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,
 • wsparcie działań na rzecz poczucia solidarności z innymi rodzicami i poczucia tożsamości z PSONI,
 • stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ruchu samopomocowego rodziców oraz ich aktywności obywatelskiej,
 • wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego i edukacyjnego oraz opiekuńczego.

Cele OREW w stosunku do rodziny są realizowane w następujących formach:

 • warsztaty, wykłady i seminaria,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • zajęcia rekreacyjne, terapeutyczno – rehabilitacyjne, w tym wyjazdowe,
 • opieka popołudniowa w świetlicy,
 • interwencyjna i czasowa opieka całodobowa,
 • spotkania, wystawy, prezentacje popularyzujące potencjalne możliwości i prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do godnego życia.

Zadania OREW obejmują:

 1. wczesną interwencję i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w warunkach ośrodka dziennego w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego obejmujące  porady lekarskie, świadczenia z psychologii klinicznej, logopedii, psychoterapii, rehabilitacji leczniczej, zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta, indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia,
 2. realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
 3. opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmującą w szczególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu
  i rozbieraniu się i ochronę przed niebezpieczeństwem,
 4. rehabilitację społeczną i zawodową,
 5. określanie potrzeb i planów życiowych wychowanków OREW i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia również w życiu dorosłym, w otwartym środowisku,
 6. rehabilitację leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń specjalistycznych obejmującą:
 • udzielanie świadczeń w zakresie wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji,
 • rozwijanie sfer i umiejętności w zakresie utrudnionym do osiągnięcia w systemie świadczeń ambulatoryjnych,
 • stosowanie zasady indywidualizacji,
 • wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • inne zadania zlecone przez dyrektora.

Metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychoruchowych wychowanków OREW:

 1. Stymulacja polisensoryczna wg Abel – „Poranny Krąg”,
 2. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 3. Program aktywności M.Ch. Knill - „Dotyk i komunikacja”,
 4. Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata,
 5. Metoda Klanzy – zabawy chustą animacyjną,
 6. Integracja Sensoryczna,
 7. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC),
 8. Metoda werbo – tonalna,
 9. Terapia logopedyczna,
 10. Terapia psychologiczna,
 11. Rewalidacja indywidualna i grupowa,
 12. Stymulacja audio – psycho – lingwistyczna wg A. A. Tomatisa,
 13. Metoda M. Montessori,
 14. Muzykoterapia,
 15. Arteterapia,
 16. Biblioterapia,
 17. Dogoterapia,
 18. Metoda Dobrego Startu,
 19. Terapia widzenia,
 20. Terapia behawioralna,
 21. Hydroterapia,
 22. Rehabilitacja ruchowa (NDT – Bobath, metoda Vojty, itp.)
 23. Masaż Shantala.

Kontakt:

Dyrektor: Mieczysław Kowalczyk   wew. 107

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 603 – 797 – 780

Wicedyrektor: Anna Gazda   wew. 108

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 602 - 641 - 804

Księgowość:   wew. 106

Kadry:   wew. 103

Psycholodzy:   wew. 112

Rehabilitanci:   wew. 111

Kuchnia:   wew. 102

FAX:   wew. 105

 

 

thumbnail 20864a58

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

to miejsce nauki dla dzieci, młodzieży

i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

to osoby, które mogą mieć większe niż inni

trudności z uczeniem się i rozumieniem

nowych rzeczy.

O środek jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dyrektor to osoba,
która zarządza placówką.

Codziennie do naszego Ośrodka przyjeżdżają wychowankowie.

Każdy z nich ma swój oddział, w którym się uczy.

Każdy oddział pracuje według swojego planu dnia.

Jest on zaplanowany tak,

aby wychowankowie uczyli się tego, czego potrzebują.

Oddział to grupa osób,
która razem się uczy w jednej sali.

Plan dnia to obrazki, które pokazują nam,
co będziemy robić podczas zajęć.

Oprócz zajęć w oddziałach są też zajęcia indywidualne:
z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą.

Wychowankowie ciężko pracują na swoją samodzielność.

Wykonują różne ćwiczenia i zadania.

Psycholog to osoba, z którą możemy rozmawiać,
ona nas wysłucha i pomoże.

Logopeda to osoba, która uczy nas mówić.

Fizjoterapeuta to osoba, z którą ćwiczymy,

na przykład uczymy się chodzić.

 

W Ośrodku dajemy naszym wychowankom możliwość

wyboru, decydowania.

Wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania.

Uczą się jak spędzać czas wolny.

 

Wychowankowie osiągają sukcesy.

 

Wychowankowie uczą się samodzielności.

- uczą porozumiewać się z drugim człowiekiem,

- mogą podejmować decyzje, na przykład jak się dziś ubrać,

co zjeść na śniadanie

 

O środek to miejsce ,w którym każdy czuje się
akceptowany i szczęśliwy.

 


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem