Misja

Misja NSPdP

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Ostródzie utożsamia się w pełni z misją organu prowadzącego – Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie:

„Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.”
(art. 4 Statutu PSONI)

Misja szkoły brzmi:

Kształcimy i wychowujemy efektywnie, usprawniamy maksymalnie, pracujemy w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze, wspierani przez licznych sojuszników, przygotowujemy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno - zawodowym.

Szkoła dąży do zapewnienia najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego poprzez realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki oraz kształcenia umiejętności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony zdrowia.

Nauczyciele w oparciu o wyniki Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania ucznia i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej opracowują dla każdego ucznia Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET), dostosowany do potrzeb i możliwości młodzieży.

W procesie kształcenia uczniów realizowane są zajęcia edukacyjne zgodnie z obowiązującą podstawą programową, tj.: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, kształtujące kreatywność, wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy, religia/etyka. Uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, sportowych, zajęciach rozwijających zainteresowania oraz kształtujących umiejętność spędzania wolnego czasu.

W szkole prowadzone są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Zgodnie z treściami programowymi został stworzony Wewnętrzny System Doradztwa zawodowego oraz program jego realizacji. Zajęcia z doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie uczniów NSPdP w procesie podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów edukacyjnych i zawodowych opartych na znajomości i rozumieniu siebie, systemu edukacji oraz rynku pracy przy wsparciu nauczycieli oraz doradcy zawodowego. W ramach doradztwa zawodowego na terenie PSONI realizowane są praktyki wspomagane w zakresie prac porządkowych, zajęć kulinarnych, prac biurowych. Doradca zawodowy współpracuje z Warsztatem Terapii Zajęciowej, Zakładem Aktywności Zawodowej oraz Centrum Dzwoni. Praktyki zewnętrzne w środowisku lokalnym są organizowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychoruchowych uczniów szkoły.

 


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem