Pracownie

Nową techniką, która pojawiała się w naszej pracowni to decupage. Uczestnicy chętnie ozdabiają tą technikę pudełka, a także różne inne przedmioty. Poza tym realizujemy trening ekonomiczny poprzez dysponowanie pieniędzmi oraz planowanie i dokonywanie samodzielnych zakupów.Zwiedzamy także miejsca dziedzictwa kulturowego (sanktuaria, zamki, kościoły, pomniki przyrody itp.) W pracowni staramy się kształtować osobowość uczestników poprzez dobra kultury, które tworzą człowieka jak i wychowywać przez badanie zjawisk i nurtów kultury (teatr, filharmonia, kino, koncerty itp.)

 

Pracownia ceramiczna ma na celu stworzenie warunków do własnej ekspresji i samorealizacji działań twórczych. Daje zadowolenie i radość. Rozwija poczucie piękna i wrażliwości.Uczestnicy pracujący w pracowni poznają różne formy i techniki lepienia w gliny przedmiotów użytkowych i artystycznych. Nabywają umiejętności wykonywania, zdobienia i wypalania ceramiki. Pracownia umożliwia poznanie różnych  techniki pracy w glinie  np.: technika wałeczków, plastra, kciuka, kulki i odlewów w formach gipsowych oraz sposoby ich zdobienia i szkliwienia. Poprzez formowanie, lepienie w glinie rozwijana jest sprawność manualna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, wyzwalane są zainteresowania artystyczne. Glina stwarza naszym podopiecznym nieograniczone możliwości realizacji ich pomysłów, zostaje poruszona wyobraźnia twórcza.

To właśnie z gliny powstają piękne wazony, kubki, obrazki, misy, biżuteria i inne ceramiczne wyroby. Na zajęciach wyposażamy także uczestnika w takie umiejętności i sprawności, które przygotowują do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w jego środowisku. Poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrabiamy cechy takie jak: punktualności, systematyczności, odpowiedzialności, zaangażowanie, które są niezbędne 
do podjęcia pracy.

Podczas zajęć w pracowni plastycznej podejmowane są różnorodne metody i formy pracy zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji dla każdego uczestnika. Celem pracy w pracowni plastycznej jest terapia poprzez sztukę. Realizowane zamierzenia umożliwiają rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań uczestników. Pobudzają wyobraźnię twórczą i stymulują rozwój manualny. Zajęcia przebiegają w sferze ruchowej, społecznej i zawodowej. Uczestnicy wyrażają swoje uczucia, emocje i przeżycia przy pomocy barwy, formy przestrzennej i materiału: gliny, plasteliny, modeliny, farby, pasteli.

W programie wyodrębnia się cztery grupy technik plastycznych: - rysowanie; - malowanie; - modelowanie; - techniki mieszane, łączenie technik. Uczestnicy włączają się w wykonywanie dekoracji, kartek okolicznościowych i upominków, biorą również udział w przygotowywaniu wystaw, kiermaszów co pomaga kształtować poczucie odpowiedzialności i cierpliwości. Prace uczestników biorą także udział w licznych konkursach twórczości, jak i plenerach artystycznych.

Głównym celem pracowni umiejętności społecznych jest przygotowanie uczestników WTZ do pełnego, aktywnego, wartościowego i maksymalnie niezależnego uczestnictwa w życiu społecznym. Poprzez codzienne zadania kształtowana jest społeczna zaradność, samodzielność oraz umiejętność współżycia społecznego. 

Cele tej pracowni realizowane są poprzez: 

1. Trening ekonomiczny 
   (rozpoznawanie nominałów i monet, planowanie wydatków oraz dokonywanie zakupów w sklepie, wybór sklepu pod względem cenowym itp.)
2. Trening zachowań rynkowych i ekonomicznych
  (doskonalenie umiejętności radzenia sobie przy kasie, korzystania z wagi elektronicznej, czytnika kodów, 
   znajomości swoich rozmiarów,zapoznanie się z możliwością dokonania zakupów przez internet itp.)
3. Trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej     
4. Trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia
5. Trening społeczny 
   (zapoznanie się z funkcjonowaniem urzędów oraz instytucji pożytku publicznego, wyjścia do restauracji, kina, teatru itp.)
6. Trening kulinarny – nauka właściwego 
   (zachowania się przy stole, prawidłowego nakrywania do stołu oraz posługiwania się sztućcami)
7. Uzawadnianie poprzez:

-motywowanie oraz wsparcie osób odbywających praktykę zawodowa na otwartym rynku pracy
-budzenie szacunku do pracy własnej i innych ludzi oraz wytworów tej pracy
-rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz cierpliwości, wytrwałości i opanowania
-wyrabianie wiary we własne siły i możliwości
-zapoznanie się z zakładami pracy na terenie naszego miasta i specyfiką zawodów
-nabycie umiejętności wyszukiwania ofert pracy (przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna, dokumenty aplikacyjne)
-nabycie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny, podanie o pracę, kwestionariusz osobowy).

Głównym celem pracowni jest dążenie do poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz do samodzielnego, niezależnego, a także aktywnego życia w społeczności . Warsztat pracy każdego z uczestników jest dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W  pracowni uczestnicy uczą się samodzielnego projektowania prac. Poznając przybory, narzędzia i urządzenia służące do wykonywania prac krawieckich. Zapoznają się z rodzajami oraz właściwościami tkanin i dzianin. Uczą się podstawowych ściegów ręcznych oraz ozdobnych. Przyszywają haftki, guziki, koraliki  i cekiny. Poznają ogólne techniki prac związanych z wykonywaniem prostych elementów  ozdobnych i dekoracyjnych.

„Fotografia, jako potężne medium wyrazu i komunikacji oferuje nieskończoną różnorodność postrzegania, interpretacji i działania.”

Ansel Adams


Zarówno fotografia jak i praca nad tekstami w pracowni fotograficzno-dziennikarskiej pozwolą uczestnikom WTZ na wszechstronny rozwój i otworzą przed nimi nowe możliwości poznawcze.
W pracowni poznamy podstawowe i zaawansowane techniki fotograficzne oraz ich zastosowania praktyczne i artystyczne. Obserwując codzienność przez obiektyw aparatu, nauczymy się dostrzegać i wydobywać piękno z jej najbardziej prozaicznych aspektów. Dowiemy się również jak wiele zależy od punktu widzenia. Zebrane podczas zajęć materiały będą wykorzystywane w gazetce. W przyszłości trafią na wystawy na terenie WTZ, a może również poza naszą placówkę. Jednym z naszych najważniejszych zadań będzie dokumentowanie historii ostródzkiego koła PSOUU.
Oddane do naszej dyspozycji komputery będą służyły głównie obróbce zdjęć, ale w programie mamy również redagowanie tekstów, naukę technik ich składania, łamania i publikacji. Poznamy różne formy wykorzystywane w publicystyce i przy okazji nauczymy się umiejętności przydatnych na co dzień np. wyszukiwania w Internecie interesujących nas informacji czy pisania podań.


Poza zajęciami wynikającymi z charakteru pracowni będziemy również brać udział we wszelkich innych formach aktywności na terenie WTZ: w treningu ekonomicznym, zajęciach aktywizacji zawodowej, praktykach oraz zajęciach integracyjnych.
Wszystkie te formy aktywności mają na celu zwiększenie kompetencji społecznych, rozwój zainteresowań, zwiększanie wiary uczestników we własne siły, a w perspektywie ułatwienie im samodzielnego funkcjonowania i wykształcenie postaw niezbędnych w pracy.

Pracownia Gospodarstwa Domowego ma za zadanie przygotować swoich uczestników do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez nabywanie i doskonalenie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego. Ćwicząc sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową i pamięć uczestnicy uczą się i doskonalą czynności samoobsługowe, które ułatwiają codzienne czynności domowe: dokonywane zakupów, przyrządzanie prostych posiłków i potraw, sprzątanie, prasowanie obsługiwanie narzędzi kuchennych i zmechanizowanego sprzętu AGD.

Uczestnicy poznają środki czystości i ich przeznaczenie, zasady higieny i kultury osobistej, a także podstawy zdrowego żywienia i jego znaczenie w rozwoju człowieka.Wszystko to ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym zdobycie nowej pozycji w grupie, w rodzinie i wobec pracy.

Celem pracowni stolarskiej jest usprawnienie funkcji manualnych uczestników oraz zainteresowanie  ich pracą w drewnie. Zajęcia w pracowni obejmują swym zakresem zarówno zdobywanie wiadomości teoretycznych, jak i nabywanie umiejętności praktycznych potrzebnych przy ręcznej obróbce drewna 
i materiałów drewnopodobnych.

Podczas terapii podopieczni nabywają umiejętności posługiwania się podstawowymi  narzędziami stolarskimi. Wykonują prace renowacyjne i użytkowe:  (np. półki, ławki, ramki, karmniki dla ptaków, pomoce dydaktyczne) oraz dokonują naprawy mebli i innych sprzętów. Najchętniej zajmują się obróbką wykończeniową drewna (np. lakierowanie,  malowanie farbą, szlifowanie papierem ściernym oraz szlifierką).

Pracownia działa od 1999 roku. Głównym celem programowym jest pomoc w zdobywaniu i utrwalaniu podstawowych umiejętności pracy z komputerem i rozszerzaniu wiedzy, a także poznawanie świata za pomocą oprogramowania edukacyjnego oraz witryn internetowych. Praca z komputerem wspomaga rozwój koordynacji wzrokowo – ruchowej i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań .

Poznanie funkcjonowania systemu operacyjnego Windows, oprogramowania biurowego i narzędziowego pozwala na zarządzanie plikami i folderami, naukę edycji tekstu, tworzenie prostej grafiki komputerowej, obróbkę materiału multimedialnego, drukowanie, skanowanie, kopiowanie dokumentów i nośników danych. Za pomocą Worda, Excela tworzona jest dokumentacja wykorzystywana na potrzeby Warsztatu i innych pracowni. Programy graficzne służą do przygotowania kart okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów.

Posługujemy się pocztą elektroniczną i komunikatorami w kontaktowaniu się z przyjaciółmi i współpracownikami Warsztatu. Przeglądamy Internet w poszukiwaniu niezbędnego oprogramowania freeware, wyszukujemy pliki graficzne i multimedialne oraz znajdujemy interesujące nas wiadomości.

Pracując indywidualnie i w grupie uczymy się odpowiedzialności za wykonane zadania, wyrabiamy umiejętność współdziałania i współpracy. Satysfakcja z efektu pracy mobilizuje, staje się motorem do dalszej nauki, dowartościowuje, podnosząc tym samym wiarę we własne siły. Zajęcia w grupie rozwijają dojrzałość społeczną , zaradność osobistą , zwiększają sprawność w samoobsłudze , oraz integrują z otoczeniem. Podejmujemy działania ułatwiające włączanie osób niepełnosprawnych w życie środowiska lokalnego aktywnie uczestnicząc w imprezach rekreacyjnych, sportowych, muzycznych i teatralnych. Kładziemy nacisk na wypracowanie postaw uczących szacunku pracy , poznanie wartości pieniądza poprzez należyte gospodarowanie dostępną kwotą. Dzięki rozbudzeniu zainteresowania pracą i zabawą z komputerem kilkoro podopiecznych zakupiło (z pomocą finansową instytucji społecznych) komputery na użytek domowy.

Wprowadza uczestników w świat narzędzi i maszyn takich jak piła tarczowa, strugarka, wiertarka ręczna i stołowa, migomat. Osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się posługiwania prostymi narzędziami ślusarskimi jak i elektronarzędziami.

W Pracowni konserwacyjno – remontowej  pracujemy również z deskami. Szlifujemy, tniemy, wbijamy gwoździe, lakierujemy, malujemy. Robimy dziury w ścianach i wieszamy półki i tablice. W wolnych chwilach oddajemy się swoim pasjom takim jak rzeźbienie w drewnie.

Wszystko zrobimy!!!

 


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem