Historia

Historia Koła PSONI w Ostródzie

 

HISTORIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

Historia organizacji skupiającej rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie sięga początków lat 60 – tych XX wieku, kiedy to rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wywołali publiczną debatę o pozbawionych edukacji, ustawicznej rehabilitacji, zatrudnienia i miejsca w społeczeństwie dzieciach, młodzieży i osobach dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Znany pisarz Marian Brandys  opisał w poczytnym tygodniku „Świat”  ich sytuację opierając się na relacjach rodziców.  W wielu miastach polski odezwali się w tej sprawie inni rodzice i tak powstał pierwszy w krajach obozu komunistycznego, ogólnopolski ruch rodziców reprezentujący interesy grupy obywateli, którzy nie  z własnej winy byli pozbawieni wszelkich szans i egzystowali na marginesie życia społecznego. Ówczesne władze nie wyraziły jednak zgody na rejestracje samodzielnej organizacji, uznając problem za patologię zbyt wstydliwa dla ustroju. 

W celu niesienia pomocy swoim dzieciom rodzice utworzyli w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci specjalistyczną strukturę pod nazwą Komitet i Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

W  1970  roku  polski  ruch  rodziców  na  rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, jako ogólnopolska reprezentacja, uzyskał członkostwo w  Międzynarodowej  Lidze  na  Rzecz  Osób z niepełnosprawnością Intelektualną –ILSMH.

W  1991  Komitet  i  Koła terenowe  oddzieliły  się  od  struktur  TPD i  dokonały rejestracji w  sądzie  pozarządowej, samopomocowej, niedochodowej organizacji  o  nazwie:  Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób   z   Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).   19 września 2015 r. Stowarzyszenie zmieniło nazwę na: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), jest członkiem Inclusion International i Inclusion Europe.

 

HISTORIA KOŁA PSONI W OSTRÓDZIE

 

W sierpniu 1992 roku, z inicjatywy Mieczysława Kowalczyka – pedagoga i nauczyciela wychowania fizycznego w SP nr 6 w Ostródzie, grupa rodziców wychowujących dzieci z głęboką i wieloraką niepełnosprawnością, pozostawionych przez instytucje publiczne bez pomocy i wsparcia, zorganizowała się w celu przeciwdziałania ich izolacji.
3 listopada 1992 r. w SP nr 6 w Ostródzie odbyło się zebranie założycielskie Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (skr. PSOUU) w Ostródzie.

10 listopada 1992 roku - Koło PSOUU w Ostródzie zostało zarejestrowane w Zarządzie Głównym PSOUU w Warszawie a w lipcu 1995 roku, po wcześniejszej zgodzie ZG PSOUU, w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie i uzyskało osobowość prawną.
12 lipca 2005 roku Koło PSOUU w Ostródzie uzyskało status pożytku publicznego.
W 2016 roku, Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie rejestruje w Sądzie Rejonowym w Olsztynie zmianę nazwy Stowarzyszenia na zgodną z przyjętą przez Zgromadzenie Elektorów „Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z niepełnosprawnością Intelektualną” skr. PSONI.

W wyniku starań Zarządu Koła PSONI, przy wsparciu radnych Rady Miasta Ostróda, w kwietniu 1993 roku Burmistrz Miasta Ostróda przekazał w użyczenie budynek przy ul. Grunwaldzkiej 19a na organizację Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego. Aktywność rodziców i wsparcie lokalnych sponsorów oraz środków z PFRON zaowocowały uruchomieniem 1 października 1993 roku – Ośrodka, w którym kompleksową rehabilitacją i wsparciem objęto 25 osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i towarzyszącymi dysfunkcjami.

Powstanie Ośrodka spowodowało ujawnienie ogromnych potrzeb tej grupy społecznej – zaczęły zgłaszać się kolejni rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, które dotychczas pozostawały poza zainteresowaniem oświaty i służb społecznych. Żyły w totalnej izolacji. W związku z powyższym 1 lutego 1994 roku - na bazie Ośrodka powstał Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny (ZR – T) jako forma wsparcia w usprawnianiu kolejnej grupy dzieci nie objętych ofertą dzienną OR - W. Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny funkcjonuje do dnia dzisiejszego, codziennie w godzinach popołudniowych.

23 lutego 1995 roku OR - W został zarejestrowany w Urzędzie Wojewódzkim jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, dzięki czemu mógł ubiegać się o środki z ubezpieczenia zdrowotnego na świadczenie usług z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Jako alternatywa dla braku placówki dziennej - Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, 15 marca 1996 roku powołano Klub Terapeutyczny dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Zarząd nieustannie zabiegał o pozyskanie kolejnego budynku na organizację WTZ. Starania te nie przyniosły rezultatu. W związku z tym zintensyfikowano działania w pozyskiwaniu środków na budowę obiektu na ten cel. 9 marca 1996 roku obiekt Ośrodka i dwie działki przy ul. Grunwaldzkiej 19a zostały przekazane aktem notarialnym przez władze miasta w wieczyste użytkowanie na rzecz Stowarzyszenia. W latach 1998/99 trwała (z przerwami) budowa obiektu na działce przy Ośrodku przeznaczonego na organizację Warsztatu Terapii Zajęciowej.

1 grudnia 1999 roku - WTZ rozpoczął działalność w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W latach 1999 – 2000 , w związku z reformą systemu oświaty, nastąpiło przekształcenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w placówkę umożliwiającą realizację, obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi dysfunkcjami, wraz ze zmianą nazwy na Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW). Od lipca do października 2001 roku trwała rozbudowa OREW – dobudowano 100 m2 powierzchni, na której m.in. zorganizowano hydroterapię i 2 sale terapeutyczne.
W 2001 roku w użyczonym mieszkaniu przy ul. Nadrzecznej 9/1 uruchomiono Mieszkanie Treningowe, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają możliwość doświadczania samodzielności i nauki funkcjonowania poza domem rodzinnym w przyszłych mieszkaniach wspomaganych lub małych wspólnotach mieszkalnych gdy zabraknie już oparcia w rodzinie.

W 2002 roku utworzono Klub Rodziców jako formę wsparcia samopomocowego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami .
Na przełomie 2003/2004 roku powstała grupa teatralna „Przebudzeni” (obecnie Teatr PRZEBUDZENI), która w krótkim czasie stała się wizytówką Stowarzyszenia oraz świadectwem możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną w konfrontacji z grupami teatralnymi osób sprawnych. Jej aktywność i twórczość zachwyca i zmusza do refleksji i zadumy publiczność w różnych miejscach w kraju.

We wrześniu i październiku 2005 roku rozbudowano od strony północnej Ośrodek, gdzie utworzono nowy gabinet lekarski i salę do rehabilitacji małych dzieci.

Udział OREW w Rządowym Programie Pilotażowym „Wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” realizowanym w latach 2005 – 2007 zapoczątkowuje realizację stałego programu wsparcia małych dzieci i ich rodzin realizowanych ze środków NFZ i subwencji oświatowej (program wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju).

18 stycznia 2006 roku Zarząd Koła podjął decyzję w sprawie zakupu obiektu w Kajkowie k/ Ostródy przy ul. Jeziornej 2 B i jego adaptacji na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dzięki tej inwestycji uległy znaczącej poprawie warunki funkcjonowania obu placówek poprzez przeniesienie WTZ z ul. Grunwaldzkiej 19 A do nowej siedziby.

Aktywna działalność w obszarze aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzi do utworzenia kolejnej struktury w Kole PSONI jaką jest Regionalna Organizacja Self Adwokatów. Powstała w 2009 roku i rozwija oraz promuje aktywność obywatelską wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W 2010 r. rozbudowano Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy poprzez nadbudowę o część rehabilitacyjno – mieszkalną z planowanym przeznaczeniem na organizację Środowiskowego Domu Samopomocy lub małego lokalnego DPS. Przeważyła jednak potrzeba zabezpieczenia wsparcia absolwentom OREW, w związku z tym 1 grudnia 2011 r. utworzono Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (PŚDS), gdzie z usług aktywizująco – wspierających korzystają osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem.

Rozwój wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wygenerował potrzebę uruchomienia przedszkola specjalnego. 1 września 2013 r. rozpoczęło działalność Niepubliczne Przedszkole Specjalne OREWIACZEK dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami jako odpowiedź na w/w potrzeby.

Ciągłe kłopoty finansowe zmusiły Zarząd do poszukiwania nowych źródeł finansowania działań rozwojowych Koła PSONI. W związku z tym postanowiono uruchomić działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej ze struktur stowarzyszenia – powołano Spółkę z o.o. SZANSA. 12 listopada 2013 Koło PSONI stało się 100% udziałowcem w Spółce z o.o. „Szansa”, której zysk z działalności przeznaczony jest w całości na cele statutowe Stowarzyszenia.

16 grudnia 2014 r., dzięki otwartej postawie ówczesnego burmistrza Miasta Ostróda, w części zrewitalizowanego budynku dworca PKP w Ostródzie przy ul. Słowackiego 13a powstał Zakład Aktywności Zawodowej, który poprzez działalność produkcyjno – usługową realizowaną w działach: gastronomicznym (Bar „Semafor”) , rękodzielniczym w tym: produkcja podpałki ekologicznej K-Lumet, usługi niszczenia dokumentów, sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych, przygotowuje osoby z niepełnosprawnościami do pracy na otwartym rynku pracy.

Od 1 września 2015 r. Koło PSONI w Ostródzie przystąpiło jako partner ZG PSOUU do realizacji projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną DZWONI. Siedziba Centrum mieści się przy ul Kościuszki 1 w Ostródzie. Celem projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W projekcie wykorzystywana jest najbardziej skuteczna metoda wprowadzenia osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwarty rynek pracy - zatrudnienie wspomagane.

Niezaspokojone potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualna aktywizowały Zarząd do podejmowania kolejnych wyzwań. Tym wyzwaniem było pozyskanie środków na zakup i modernizację obiektu usytuowanego w sąsiedztwie placówek PSONI przy ul. Grunwaldzkiej 19 A po urzędzie Starostwa Powiatowego na potrzeby rozwojowe Koła. Dzięki środkom UE dokonano w latach 2017 – 2018 rewitalizacji obiektu i w ramach projektu komplementarnego Ośrodek Wsparcia Rodziny (OWR) włączono w strukturę istniejących placówek oraz przez dodanie nowych funkcji z zakresu usług społecznych utworzenie Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Wsparcia. W skład Centrum weszły istniejące placówki; OREW, NPS OREWIACZEK, PŚDS, utworzona 01. 09. 2020 r. Niepubliczna Szkoła Specjalną Przysposabiająca do Pracy (NSSPdP) oraz Ośrodek Wsparcia Rodziny (OWR) z takimi usługami (realizowanymi w ramach projektów wieloletnich) jak: opieka wytchnieniowa, mieszkanie treningowe (przeniesione z ul. Nadrzecznej 9/1), asystentura Ostródzkie Centrum Usług Asystenckich), , wsparcie prawne i socjalne.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem jest również współrealizacja od 2018 r. z ZG PSONI projektu „Bezpieczna przyszłość, którego celem jest budowanie kręgów wsparcia tworzonych przez osoby i podmioty publiczne i społeczne wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną tak by zapewnić im oparcie społeczne w miejscu zamieszkania po odejściu rodziców. Projekt wpisuje się w proces deinstytucjonalizacji pomocy społecznej. Po zakończonym projekcie planuje się utworzenie Centrum Kręgów Wsparcia jako stałej jednostki w strukturze Koła PSONI w Ostródzie.

Ponadto, cyklicznie – co roku Koło organizuje:

1. Spartakiadę Osób z Niepełnosprawnościami Warsztatów Terapii Zajęciowej województwa Warmińsko – Mazurskiego,
2. Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, Porad Psychologicznych i Fiozjoterapeutycznych,
3. obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Wszelkie inicjatywy Zarządu Koła PSONI w Ostródzie wypływały z pojawiających się potrzeb środowiska. W ten sposób w praktyce realizowana jest misja Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z niepełnosprawnością Intelektualną.

W planach najpilniejszych planach Koła jest:

• tworzenie przyjaznych form mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku w tym, form małych wspólnot mieszkalnych dla osób z głęboką i wieloraką niepełnosprawnością intelektualna oraz głębokim autyzmem.

 

 

 

 


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem