Historia

Historia Koła PSONI w Ostródzie

HISTORIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

Historia organizacji skupiającej rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie sięga początków lat 60 – tych XX wieku, kiedy to rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wywołali publiczną debatę o pozbawionych edukacji, ustawicznej rehabilitacji, zatrudnienia i miejsca w społeczeństwie dzieciach, młodzieży i osobach dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Znany pisarz Marian Brandys  opisał w poczytnym tygodniku „Świat”  ich sytuację opierając się na relacjach rodziców.  W wielu miastach polski odezwali się w tej sprawie inni rodzice i tak powstał pierwszy w krajach obozu komunistycznego, ogólnopolski ruch rodziców reprezentujący interesy grupy obywateli, którzy nie  z własnej winy byli pozbawieni wszelkich szans i egzystowali na marginesie życia społecznego. Ówczesne władze nie wyraziły jednak zgody na rejestracje samodzielnej organizacji, uznając problem za patologię zbyt wstydliwa dla ustroju. 

W celu niesienia pomocy swoim dzieciom rodzice utworzyli w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci specjalistyczną strukturę pod nazwą Komitet i Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

W  1970  roku  polski  ruch  rodziców  na  rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, jako ogólnopolska reprezentacja, uzyskał członkostwo w  Międzynarodowej  Lidze  na  Rzecz  Osób z niepełnosprawnością Intelektualną –ILSMH.

W  1991  Komitet  i  Koła terenowe  oddzieliły  się  od  struktur  TPD i  dokonały rejestracji w  sądzie  pozarządowej, samopomocowej, niedochodowej organizacji  o  nazwie:  Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób   z   Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).   19 września 2015 r. Stowarzyszenie zmieniło nazwę na: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), jest członkiem Inclusion International i Inclusion Europe.

 

Historia Koła PSONI w Ostródzie

 

Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie jest samodzielną jednostką organizacyjną ogólnopolskiego Stowarzyszenia o tej samej nazwie.  

W sierpniu 1992 rok - grupa rodziców wychowujących dzieci głęboko i wielorako niepełnosprawne pozostawionych przez instytucje publiczne bez pomocy  i wsparcia,  zorganizowała się w celu przeciwdziałania ich izolacji. 3 listopada 1992 odbyło się zebranie założycielskie Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie. 10 listopada 1992 roku - Koło PSOUU w Ostródzie zostało zarejestrowane w Zarządzie Głównym PSOUU w Warszawie a w lipcu 1995 roku, po wcześniejszej zgodzie ZG PSOUU, w  Sądzie  Wojewódzkim w  Olsztynie i uzyskało osobowość prawną. 

 

W kwietniu 1993 roku Urząd Miasta Ostróda przekazał w użyczenie budynek przy ul. Grunwaldzkiej 19a na organizację Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego. 1 października 1993 roku - Ośrodek rozpoczął działalność.

 

1 lutego 1994 roku - na bazie Ośrodka powstał Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny (ZR – T) jako forma wsparcia w usprawnianiu kolejnej grupy dzieci nie objętych ofertą dzienną OR - W. Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny funkcjonuje codziennie w godzinach popołudniowych.

23 lutego 1995 roku OR - W został zarejestrowany  w Urzędzie Wojewódzkim jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, dzięki czemu może świadczyć usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej i ubiegać się o środki na ten cel   z ubezpieczenia zdrowotnego.

 

15 marca 1996 roku – powstał  Klub Terapeutyczny dla młodzieży  i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie , jako alternatywa dla braku Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ). Klub zakończył pracę w momencie uruchomienia WTZ 1 grudnia 1999 roku.

 

 9 marca 1996 roku obiekt Ośrodka i dwie działki przy ul. Grunwaldzkiej 19a zostały przekazane aktem notarialnym przez władze miasta w wieczyste użytkowanie na rzecz Stowarzyszenia. W latach 1998/99 trwała budowa obiektu na działce przy Ośrodku przeznaczonego na organizację Warsztatu Terapii Zajęciowej. 1 grudnia 1999 roku - WTZ rozpoczął działalność w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób dorosłych.


W latach 1999 – 2000 - w związku z reformą systemu oświaty nastąpiło przekształcenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w placówkę umożliwiającą realizację, obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym  ze sprzężonymi dysfunkcjami, wraz ze zmianą nazwy na Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy. Od lipca do października 2001 roku trwała rozbudowa OREW – dobudowano 100 m2 powierzchni, na której m.in. zorganizowano  hydroterapię i 2 sale terapeutyczne.

Od 2002 roku realizowany jest program treningu umiejętności mieszkaniowych w mieszkaniu przy ul. Nadrzecznej 9/1.

 

W 2002 roku utworzono Klub Rodziców jako forma wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

 

Na przełomie 2003/ 2004 roku powstała grupa teatralna „Przebudzeni”, która w krótkim czasie stała się wizytówką Stowarzyszenia oraz świadectwem możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie w konfrontacji z grupami teatralnymi osób sprawnych.


12 lipca 2005 roku Koło PSOUU w Ostródzie uzyskało status pożytku publicznego.

 

 We wrześniu i październiku 2005 roku rozbudowano od strony północnej Ośrodek, gdzie utworzono nowy gabinet lekarski i salę do rehabilitacji małych dzieci i fizykoterapię.

Udział OREW w Rządowym Programie Pilotażowym „Wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” realizowanym w latach 2005 – 2007 zapoczątkowuje realizację stałego programu wsparcia małych dzieci i ich rodzin realizowanych ze środków NFZ i subwencji oświatowej (program wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju).

 

18 stycznia 2006 roku dokonano zakupu obiektu w Kajkowie k/ Ostródy przy ul. Jeziornej 2 B na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dzięki tej inwestycji uległy znaczącej poprawie warunki funkcjonowania obu placówek poprzez przeniesienie warsztatu z  ul. Grunwaldzkiej 19 A.  

                          

W 2010 r. rozbudowano Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy poprzez nadbudowę o część rehabilitacyjno – mieszkalną z planowanym przeznaczeniem na organizację Środowiskowego Domu Samopomocy lub Hostelu. Przeważyła jednak potrzeba zabezpieczenia wsparcia absolwentom OREW, w związku  z tym 1 grudnia 2011 r. utworzono Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, gdzie z usług aktywizująco – wspierających korzystają osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

 

1 września 2013 r. rozpoczęło działalność Niepubliczne Przedszkole Specjalne OREWIACZEK dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami jako odpowiedź na potrzeby dzieci, korzystających z wczesnego wspomagania rozwoju.

12 listopada 2013 Koło PSONI stało się 100% udziałowcem w Spółce z o.o. „Szansa”, której zysk z działalności przeznaczony jest w całości na cele statutowe Stowarzyszenia.

16 grudnia 2014 r. w części zrewitalizowanego budynku dworca PKP w Ostródzie przy ul. Słowackiego 13a powstał Zakład Aktywności Zawodowej, który poprzez działalność produkcyjno – usługową realizowaną w działach: gastronomicznym (Bar „Semafor”) , rękodzielniczym w tym: produkcja podpałki ekologicznej K-Lumet, usługi niszczenia dokumentów, sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych, przygotowuje osoby z niepełnosprawnościami do pracy na otwartym rynku pracy.

Od 1 września 2015 r. przy ul Kościuszki 1 prowadzi działalność Centrum Doradztwa Zawodowego i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną DZWONI,  którego celem jest  zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W projekcie wykorzystywana jest najbardziej skuteczna metoda wprowadzenia osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwarty rynek pracy -  zatrudnienie wspomagane.

 

 

 

 

 


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem