Aktywizacja zawodowa

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Ostródzie realizowany jest Program Aktywizacji Zawodowe. Program opracowany został w oparciu 
o Ustawę o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.  W myśl ustawy , rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego , szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy . Realizując zadania Programu chcemy walczyć o prawo osób z niepełnosprawnością  do pracy . Aktywność zawodowa może pewnym zakresie kompensować  osobie niepełnosprawnej ograniczenia wynikające z jego niepełnosprawności , a tym samym poprawić jakość życia. Praca poza poczuciem , że jest się potrzebnym innym , daje możliwość samorealizacji . Osoba niepełnosprawna , pracująca , ma znacznie więcej kontaktów społecznych , ma bardziej uregulowany tryb życia , posiada większe aspiracje        a także perspektywy awansu i rozwoju osobistego. Praca daje też poczucie niezależności  materialnej  i osobistej i w dużej mierze zabezpiecza przed marginalizacją społeczną .Umożliwia rozwijanie umiejętności, doświadczanie osiągnięć oraz potwierdzanie własnych zdolności sprostania oczekiwaniom zewnętrznym, co w konsekwencji doprowadza do wzrostu samooceny i pewności siebie oraz wpływa na poczucie jakości życia . 
Wprowadzenie aktywizacji zawodowej w naszym Warsztacie nie było wcale takie łatwe. Rodzice uczestników początkowo nie byli nastawieni przychylnie. Mieli wiele obaw które dotyczyły możliwości 
ich dzieci jako pracowników, utraty renty , utraty miejsca w Warsztacie i wiele innych.  Aby ich przekonać zorganizowaliśmy  dla nich spotkanie z doradcą zawodowym , ze specjalistą od spraw kadrowych 
i (zusowskich ), prawnikiem  . Odbyło się także spotkanie na którym to sami uczestnicy 
( self-adwokaci ) przekonywali rodziców ,że tak samo jak pełnosprawni ludzie rozumieją na czym polega praca i jak jest ważna w życiu człowieka. Poprzez swoje wypowiedzi chcieli pokazać rodzicom, że chcą być samodzielni i  bardziej niezależni od nich na miarę swoich możliwości. 
Przed podjęciem praktyki uczestnicy  biorą udział w warsztatach doradczych .Tam dowiadują 
się co to jest rynek pracy , poznają różne zawody i ich specyfikę , techniki poszukiwania pracy a także poznają prawa pracownika niepełnosprawnego. Uczą się technik autoprezentacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy odwiedzają różne zakłady pracy ,zapoznają się z warunkami i specyfiką tych zakładów i zawodów w nich wykonywanych. 
Uczestnicy korzystają także z zajęć indywidualnych z doradcą . Pomaga on im sprecyzować  swoje mocne i słabe strony, zainteresowania , zdolności itp. Dopiero po zapoznaniu się           z predyspozycjami 
i zainteresowaniami uczestnika dobieramy mu odpowiednie dla niego miejsce praktyki. 
Praktyki zawodowe w naszym WTZ  dzielą się na wewnętrzną i zewnętrzną . Praktyki wewnętrzne odbywają się na terenie warsztatu i obejmują następujące czynności: dbanie o posesję Warsztatu (zamiatanie, grabienie, koszenie trawników, odśnieżanie itp.,) - dbanie o czystość i estetykę ciągów komunikacyjnych (zamiatanie, mycie podłóg, podlewanie kwiatów itp. ) , niszczenie dokumentów, dbanie o stronę internetową WTZ.Praktyki wewnętrzne są  etapem przygotowującym do wyjścia na otwarty rynek pracy czyli do praktyki zewnętrznej.

Praktyki zewnętrzne odbywają się poza terenem Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Uczestnik wprowadzany jest na praktykę przez trenera pracy  który wspiera go  aż do momentu kiedy uczestnik zaaklimatyzuje się  w nowym miejscu i będzie gotowy do samodzielnego funkcjonowania 
w danym zakładzie pracy. Jest grupa uczestników którzy potrzebują wsparcia trenera pracy przez cały czas trwania praktyki.

Pierwsze praktyki zawodowe pokazały jak ważnym elementem w pracy Warsztatu jest aktywizacja zawodowa. W bardzo krótkim czasie  coraz więcej uczestników zgłaszało chęć uczestnictwa w praktykach. Także coraz więcej rodziców wykazywało zainteresowanie tym tematem. W celu przekonania rodziców a także  pracodawców o tym jaki potencjał mają osoby niepełnosprawne  został nakręcony film 
o praktykach pt.” Mój praca w moich rękach.„  Film ukazał jak pozytywnie postrzegani są nasi praktykanci przez pracodawców , jakie zmiany w uczestnikach dostrzegają rodzice i jak oceniają 
to wszystko uczestnicy. W tym samym czasie nawiązaliśmy współpracę z lokalną telewizją która także nakręciła film przedstawiających  naszych uczestników jako pracowników. Uczestnicy pokazani  byli podczas wypełniania swoich obowiązków pracowniczych.  Pracodawcy wypowiadali się na temat obaw jakie towarzyszyły im przy przyjmowaniu praktykantów z niepełnosprawnością intelektualną i o tym jak te obawy szybko zniknęły. Wypowiadali się także rodzice praktykantów. Film został emitowany w lokalnej TV i był bardzo dużo promocją naszych uczestników jako pracowników. Pomogło nam to przekonać wielu niezdecydowanych pracodawców i rodziców. W rozwoju aktywizacji zawodowej pomaga nam także prężnie działająca w naszym Warsztacie Regionalna Organizacja Self-Adwokatów (ROSA).  
Grupa poza cotygodniowymi spotkaniami , udziałem w konferencjach , promowaniem osób niepełnosprawnych jako pełnosprawnych członków społeczeństwa stworzyła trzy filmy o prawach osób niepełnosprawnych  pt” Ubezwłasnowolnienie” i „ Nasze prawa-Prawo do miłości „,”Samodzielność”. Filmy pokazywane są na konferencjach a także na zebraniach z rodzicami. Dzięki tym filmom  między innymi ,rodzice  zaczynają dostrzegać w swoich niepełnosprawnych dzieciach –dorosłych ludzi którzy, wiedzą jakie mają prawa i którzy chcą stać się niezależnym obywatelami. Pomaga nam to w pracy ponieważ rodzice zaczynają ich  bardziej wspierać  a nie tak jak wcześniej otaczać tylko opieką . Daje nam to większe możliwości jako placówce mającej przygotowywać osoby niepełnosprawne do samodzielnego życia . 
Od  czasu wprowadzenia aktywizacji zawodowej  do 2015 roku 24 osób znalazło zatrudnienie na otwartym i chronionym rynku  rynku pracy. W roku 2015 czterdziestu dziewięciu uczestników odbyło praktyki zawodowe. Obecnie współpracujemy z następującymi pracodawcami:

W 2015 roku 3 osoby zostały zatrudnione na chronionym rynku pracy, jedna na otwartym rynku pracy. 
Nadal pozyskujemy nowych pracodawców  co nie zawsze kończy się sukcesem. Pomimo tego nie poddajemy się i staramy się o nowe miejsca praktyk. Pracodawców z którymi współpracujemy zapraszamy na większe uroczystości np. Wigilia czy Śniadanie Wielkanocne by mogli zasiąść z uczestnikami przy wspólnym stole . W roku 2009 obchodziliśmy uroczystość 10-lecia naszego WTZ. Na tej uroczystości nagrodziliśmy pracodawców którzy             z nami współpracują od początku honorową statuetką  „Pro Memoria Grata „ . Jest to nasz dowód wdzięczności za współpracę i wsparcie w realizacji celów ustawowych.

Doradca zawodowy -Małgorzata Grzyb