logo 3

 

W ramach projektu komplementarnego do projektu „twardego” w okresie od 1 stycznia 2018 –do 31 grudnia 2021 realizowany będzie projekt z zakresu rewitalizacji społecznej

„OŚRODEK WSPARCIA RODZINY(OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI) W OSTRÓDZIE”

współfinansowany z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020:

Oś priorytetowa 11 –włączanie społeczne

Działanie 11.2 Ułatwianie dostęp u do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Poddziałanie 11.2.3 –Ułatwianie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Projekt został skierowany do 120 osób zamieszkujących w Ostródzie na obszarze objętym programem rewitalizacji (70 kobiet i 50 mężczyzn). Uczestnikami projektu będą osoby i rodziny zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego .w szczególności w sytuacji niepełnosprawności członka rodziny lub niesamodzielności ze względu na stan zdrowia. Celem podejmowanych działań jestzwiększenie dostępności usług społecznych poprzez zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa, zwiększenie dostępności do usług asystenckich i opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej oraz poprawę funkcjonowaniaspołecznego uczestników projektu. W projekcie zaplanowano wsparcie pracownika środowiskowego, specjalistyczneporadnictwo (pracownik socjalny, psycholog, prawnik, terapeuta, pedagog, logopeda, trener osobisty), trening z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną i niepełnosprawną, warsztaty społeczne, klub rodzica, mieszkanie treningowe, środowiskowe spotkania integracyjne, wspólne wyjazdy rodzinne, opiekę wytchnieniową, AON, sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Każdy uczestnik projektu otrzyma min. 3 formy wsparcia. W rezultacie projektu 120 osób zostanie objętych usługami społecznymi.

Wartość projektu: 1 195 521,60 zł  w tym dofinansowanie UE 1 016 193,36

Ośrodek Wsparcia Rodziny

 

 


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem