Dnia 4 grudnia 2019r. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyła się Konferencja podsumowująca projekt finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn.: „ Przekraczając granice…”

      Udział w konferencji wzięło około 200 osób, wśród zaproszonych gości byli m.in.: burmistrz miasta Ostróda, dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, Radni Rady Miasta, Radni Rady Powiatu, dyrektorzy ostródzkich szkół z uczniami, Self – Adwokaci z Iławy, Biskupca, Nidzicy, Lubawy, Ostródy, Działdowa, studenci Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, rodzice osób z niepełnosprawnościami, przedstawiciele Kół Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, dr Monika Zima – Parjaszewska, dr hab. prof. UWM w Olsztynie, dr hab. Katarzyna Ćwirynkało.

     Konferencja była podsumowaniem działań podejmowanych od maja 2018r. przez grupę
 Self – Adwokatów , którzy od wielu lat prowadzą aktywne rzecznictwo swoich praw. W tym czasie nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim oraz Zespołem Szkół Zawodowych im. Staszica w Ostródzie, która jest niezmiernie istotna zarówno dla
Self – Adwokatów ale również studentów i uczniów w/w szkół i uczelni.

     Prezeska ZG PSONI,  dr hab. Monika Zima – Parjaszewska,  poruszyła zagadnienia oparte głównie o Art. 19 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, który brzmi

Artykuł 19 Prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo

Państwa Strony niniejszej konwencji uznają równe prawo wszystkich osób niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie, wraz z prawem dokonywania takich samych wyborów, na równi z innymi osobami, oraz podejmą efektywne i odpowiednie środki w celu ułatwienia pełnego korzystania przez osoby niepełnosprawne z tego prawa oraz ich pełnej integracji i pełnego udziału w życiu społeczeństwa, w tym poprzez zapewnienie, że:

(a) osoby niepełnosprawne będą miały możliwość wyboru miejsca zamieszkania i podjęcia decyzji co do tego, gdzie i z kim będą mieszkać, na zasadzie równości z innymi osobami, a także, że nie będą zobowiązywane do mieszkania w szczególnych warunkach,

(b) osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do szerokiego zakresu usług świadczonych w domu, w miejscu zamieszkania i innych usług wsparcia świadczonych w ramach społeczności lokalnej, w tym do pomocy osobistej niezbędnej do życia w społeczności
i integracji społecznej, która także pozwoli na zapobieganie izolacji i segregacji społecznej,

(c) świadczone w społeczności lokalnej usługi i urządzenia dla ogółu ludności będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, na zasadzie równości z innymi osobami oraz będą odpowiadać ich potrzebom.

      Serdecznie dziękujemy Self – Adwokatom oraz wszystkim osobom, które wspierają nas w codziennych działaniach.

Wizyta studyjna w Chorwacji

     W dniach 23 – 26 września 2019r. przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uczestniczyli w wizycie studyjnej do Chorwacji w ramach projektu pod nazwą „ Przekraczając granice…” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

    Wyjazd do Zagrzebia  był odpowiedzią na  wizytę chorwackiej reprezentacji self – adwokatów w placówkach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  oraz obustronna chęć nawiązania systematycznej współpracy.

    Chorwacja jako sygnatariusz Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, podjęła się zadania poprawy sytuacji społecznej tych osób. Ważną rolę, oprócz inicjatyw rządowych, odgrywają organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego. Pomimo nadal wysokiego poziomu instytucjonalizacji form opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, NGO wspiera aktywność własną tych osób przy okazji aktywizując społeczność lokalną.

     Mieliśmy ogromną przyjemność poznania organizacji self – adwokatów – Udruga za Samozastupanje, która jest członkiem międzynarodowej organizacji Inclusion Europe oraz the European Platform of Self – Adwocates. Jest to organizacja, która zatrudnia zarówno osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak i pełnosprawne pełniące rolę asystentów; jej przewodniczącym jest zawsze osoba z niepełnosprawnością. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w krajowym i międzynarodowym ruchu self – adwokatury ( seminaria, konferencje, spotkania, publikacje materiałów w tekście łatwym do czytania, organizacja szkoleń i treningów), a także propagują swoją działalność zarówno wśród osób   z niepełnosprawnością intelektualną, członków ich rodzin czy profesjonalistów, jak   i przedstawicieli władz państwowych i lokalnych oraz społeczeństwa.

     Wizyta studyjna dała nam możliwość poznania działań prowadzonych przez Centrum Rehabilitacji w Zagrzebiu. Zadaniem Centrum jest zapewnienie kompleksowej rehabilitacji dzieciom, młodzieży oraz dorosłym z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Centrum oferuje usługi:

  • Całodobowe usługi mieszkalne,
  • Tygodniowe pobyty mieszkalne,
  • Programy dziennej i kilkugodzinnej opieki i terapii,
  • Usługi zdrowotne i działania z zakresu prewencji medycznej,
  • Opiekę i edukację przedszkolną, edukację na poziomie szkoły podstawowej,
  • Rehabilitację psychologiczną,
  • Treningi pracy i zatrudnienie,
  • Organizację czasu wolnego,
  • Mieszkalnictwo niezależne w społeczności lokalnej,
  • Wsparcie w niezależnym życiu w środowisku lokalnym

      W ramach wizyty mieliśmy możliwość odwiedzenia mieszkań chronionych, w których mieszkają dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz pracownie warsztatowe  w ramach terapii zajęciowej.

      Wizyta studyjna w Chorwacji wzbogaciła nasze doświadczenie zawodowe, pogłębiła wiedzę oraz dała możliwość poznania wspaniałych ludzi, których misja jest tożsama z misją naszego Stowarzyszenia.

Od września 2018 roku grupa pięciu uczestników projektu pn.: „ Przekraczając granice…” bierze udział w cotygodniowych zajęciach z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w multimedialnej szkole Res Primarae.

Program kursu obejmuje poziom dla początkujących A1. Celem kursu jest  przygotowanie uczestników projektu do typowych sytuacji językowych podczas spotkania z osobami porozumiewającymi się w innym języku. Główny nacisk położony jest na naukę mówienia i rozumienia ze słuchu, w przyjaznej dla słuchaczy atmosferze zajęć. Prowadzący zajęcia skupiają się na wzmacnianiu poczucia własnej wartości słuchaczy, niezależnie od  ich możliwości przyswajania nowych umiejętności językowych. Szkoła zapewnia  wsparcie multimedialne zajęć oraz oprogramowanie Res Primae, które  umożliwia szybką naukę słownictwa.        Tempo zajęć jest dynamiczne , struktura lekcji zajęć ciekawa i przyjazna dla ucznia, a stosowane metody umożliwiają indywidualne tempo pracy poszczególnych Słuchaczy.

Uczestnicy po każdych zajęciach przekazują zdobyta wiedzę całej grupie. W ten sposób angielskiego uczą się wszyscy beneficjenci projektu !!!

 


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem